Top menu

Technologia Google TłumaczTłumacz

Tradycyjne · Lokalne · Naturalne produkty obszarów LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i CK Podkarpacie

Oświadczenie w sprawie dostępności

LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej www.nasze-lokalne.pl

Data publikacji oświadczenia: 2020-06-30
Data aktualizacji oświadczenia: 2020-06-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z wybranym wg lokalizacji biurem Lokalnej Grupy Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, kontakt e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com a także pod numerem telefonu: +48 16 632 17 17, +48 573 339 677 lub z biurem Lokalnej Grupy Działania CK Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, kontakt e-mail: ckpodkarpacie@czudec.pl a także pod nr telefonu: +48 17 276 47 96.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności należy składać do wybranego - właściwego wg lokalizacji biura LGD pod adresem e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com lub pod numerem telefonu: +48 16 632 17 17, +48 573 339 677 oraz na adres e-mail: ckpodkarpacie@czudec.pl lub pod nr telefonu: +48 17 276 47 96.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna biura LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Dojazd do siedziby biura LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów: samochodem lub pieszo. Przystanek dla busów i autobusów kursujących na trasach lokalnych i ponadlokalnych znajduje się na ul. Unii Lubelskiej, w odległości ok. 400 m – pieszo pomiędzy blokami Os. Mickiewicza.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście znajdujące się w budynku przy ul. Mickiewicza 45, znajdujące się w połowie długości budynku. Wejście jest dostępne w godzinach pracy biura tj. od godz. 730 do godz. 1530.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację biura w budynku użytkowanym przez kilka instytucji i podmiotów, petenci mogą korzystać z parkingu ogólnodostępnego przed budynkiem (ok. 15 miejsc). Ponadto przy ul. Mickiewicza – naprzeciw budynku nr 45 znajdują się miejsca parkingowe wzdłuż jezdni. Miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w odległości mniejszej niż 200 m - nie wyznaczono.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Bariera architektoniczna w postaci schodów – 5 biegów, II piętro - pomiędzy poziomem wejścia głównego do budynku, a poziomem, na którym zlokalizowane jest pomieszczenie biura LGD. Brak windy. Podjazd szynowy po schodach tylko na parter budynku. Brak możliwości zmiany opisanej sytuacji z uwagi na fakt, że pomieszczenie biurowe jest wynajmowane w budynku należącym do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Pracownicy biura mogą udzielić pomocy przy wejściu do budynku po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu telefonicznym konkretnej godziny. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego sugerowany kontakt elektroniczny przez e-mail lub telefon podany poniżej.

Obsługa osób niedowidzących

Dokumenty zostaną opracowane prostym i czytelnym językiem umożliwiającym zrozumienie z zastosowaniem powszechnych czcionek, przewiduje się możliwość przygotowania dokumentów w druku powiększonym.

Obsługa osób słabosłyszących

Informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

  • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej i jednostkach systemu adm.,
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgd.lubaczow@gmail.com
  • przesyłanie faksów pod numer: 16 6321717;

 

Dostępność architektoniczna biura LGD C. K. Podkarpacie

Dojazd do siedziby biura LGD C. K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec: samochodem lub pieszo. Przystanek dla busów i autobusów kursujących na trasach lokalnych i ponadlokalnych znajduje się na ul. Rynek w odległości ok.70 m.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście znajdujące się w połowie długości budynku przy ul. Rynek 8.  Wejście jest dostępne w godzinach pracy biura tj. od godz. 700 do godz. 1500. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – winda osobowa.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację biura w budynku użytkowanym przez kilka instytucji i podmiotów, petenci mogą korzystać z parkingu ogólnodostępnego przy Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej Parafia Świętej Trójcy w Czudcu – ok 60 miejsc.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na I piętrze  budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Bariera architektoniczna w postaci schodów – 2 biegów, I piętro - pomiędzy poziomem wejścia głównego do budynku, a poziomem, na którym zlokalizowane jest pomieszczenie biura LGD. Brak możliwości zmiany opisanej sytuacji z uwagi na fakt, że pomieszczenie biurowe jest wynajmowane. Pracownicy biura mogą udzielić pomocy przy wejściu do budynku po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu telefonicznym konkretnej godziny. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego sugerowany jest kontakt elektroniczny poprzez e-mail lub telefon podany powyżej.

Obsługa osób niedowidzących

Dokumenty zostaną opracowane prostym i czytelnym językiem umożliwiającym zrozumienie z zastosowaniem powszechnych czcionek, przewiduje się możliwość przygotowania dokumentów w druku powiększonym.

Obsługa osób słabosłyszących

Informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

  • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ckpodkarpacie@czudec.pl
  • przesyłanie faksów pod numer: 17 2764796

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat